วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษา

คำนาม


คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อคน  สัตว์ พืช  สิ่งของ  สภาพ  ลักษณะ   แบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้ ๕ ชนิด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สำหรับชันประถมศึกษาปีที่ 6

ระบบนิเวศ

ความหมายของระบบนิเวศ

          ระบบนิเวศ(ecosystem) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณนั้น และความ
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่

หลักสูตรการประถมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขาวิชา / คณะ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) ค.บ. (การประถมศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Education( Elementary Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Ed. (Elementary Education)