วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

หลักสูตรการประถมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขาวิชา / คณะ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) ค.บ. (การประถมศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Education( Elementary Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Ed. (Elementary Education)


3. วิชาเอก
-

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจ
ภาษาไทยอย่างดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 เปิดสอน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555

คณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 27 มีนาคม 2555

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบในหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 10 พฤษภาคม
2555 และครั้งที่ 6/2555 วันที่ 8 มิถุนายน 2555

คุรุสภาเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่.........................................................................................

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการประถมศึกษา 2556

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1 ครูโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.2 นักวิชาการศึกษาด้านการประถมศึกษาในหน่วยงาน/องค์กรทางการศึกษาของรัฐและ
เอกชน

8.3 ผู้ดูแลเด็กระดับประถมศึกษาหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาชีพครู 50 หน่วยกิต

1.1 วิชาชีพครู 36 หน่วยกิต
1.2 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว เรียนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต

2.1 วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต
2.1.1) วิชาเอกบังคับ 67 หน่วยกิต
2.1.2) วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.2 วิชาการสอนวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไม่
ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ และไม่เป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป


รายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (32 หน่วยกิต)

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12 หน่วยกิต)
- GE54101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
- GE54102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(2-2-5)
- GE54103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
- GE54104 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
- GE54105 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 3(2-2-5)
- GE54106 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
- GE54107 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5)
- GE54108 ภาษาพม่าเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
- GE54109 ภาษาพม่าเบื้องต้น 2 3(2-2-5)
- GE54110 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 3(2-2-5)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (5 หน่วยกิต)
- GE54201 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(2-2-5)
- GE54202 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2(1-2-3)
- GE54203 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3)
- GE54204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 2(1-2-3)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
- GE54301 เศรษฐกิจพอเพียง 2(1-2-3)
- GE54302 ภูมิปัญญาไทยและวิถีไทย 2(1-2-3)
- GE54303 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
- GE54304 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
- GE54305 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3)
- GE54306 สังคมไทยในโลกาภิวัตน์ 2(1-2-3)

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9 หน่วยกิต)
- GE54401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
- GE54402 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5)
- GE54403 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
- GE54404 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
- GE54405 เคมีเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
- GE54406 ชีววิทยากับการดำรงชีวิต 3(2-2-5)
- GE54407 สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
- GE54408 เกษตรเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
- GE54409 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5)
- GE54410 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(2-2-5)
- GE54411 นันทนาการเพื่อชีวิต 3(2-2-5)

1.5 กลุ่มชุดวิชาศึกษาทั่วไป (0 หน่วยกิต)
- GExxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 6
- GExxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 8
- GExxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 9
- GExxxxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 9

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (136 หน่วยกิต)

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ (67 หน่วยกิต)
- PR55601 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
- PR55602 หลักภาษาไทย 2(2-2-2)
- PR55603 ดนตรีสำหรับครูประถมศึกษา 2(2-2-2)
- PR55604 นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา 2(2-2-2)
- PR55605 ภาษาไทยสำหรับครูระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55606 การสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55607 ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับประถมศึกษา 2(2-2-2)
- PR55608 การสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55609 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับครู 2(2-2-2)
- PR55610 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับครู 3(2-2-5)
- PR55611 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55612 คณิตศาสตร์สำหรับครูระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55613 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55614 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55615 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55616 การสอนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55617 ศิลปะสำหรับครูระดับประถมศึกษา 2(2-2-2)
- PR55618 งานช่างสำหรับครูระดับประถมศึกษา 2(2-2-2)
- PR55619 งานเกษตรสำหรับครูระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55620 คอมพิวเตอร์สำหรับครูระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55621 โครงงานเพื่อการเรียนรู้ 2(2-2-2)
- PR55622 สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)
- PR55623 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5)
- PR55624 การเรียนรู้ของเด็กพิเศษ 3(2-2-5)
- PR55625 หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา 3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก (9 หน่วยกิต)
- PR55701 โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(2-2-5)
- PR55702 การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 3(2-2-5)
- PR55703 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 3(2-2-5)
- PR55704 อาหารและยาในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
- PR55706 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3(2-2-5)
- PR55707 เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)

2.3 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกบังคับ (3 หน่วยกิต)
- PR55801 การสัมมนาการประถมศึกษา 3(2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกเลือก (3 หน่วยกิต)
- PR55901 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2(2-2-2)
- PR55902 เทคนิคการเล่านิทานและการใช้นิทานเพื่อการเรียนรู้ 2(2-2-2)
- PR55903 สหกรณ์โรงเรียน 3(2-2-5)

2.5 กลุ่มวิชาเอก/วิชาการสอนวิชาเอก (4 หน่วยกิต)

2.6 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (36 หน่วยกิต)
- PC54501 ความเป็นครู 3(2-2-5)
- PC54502 ภาษาไทยสำหรับครู 3(2-2-5)
- PC54503 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับครู 3(2-2-5)
- PC54504 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
- PC54505 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
- PC54506 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
- PC54507 เทคนิคและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
- PC54508 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5)
- PC54509 การบริหารการจัดการในห้องเรียน 3(2-2-5)
- PC54510 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
- PC54511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
- PC54712 การบูรณาการการสอนและการออกแบบการสอน 3(2-2-5)
- PC54713 สุขภาพจิตครู 3(2-2-5)
- PC54714 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5)
- PC54715 การประเมินสภาพจริง 3(2-2-5)
- PC54716 การประเมินโครงการทางการศึกษา 3(2-2-5)
- PC54717 การวิจัยปฏิบัติการ 3(2-2-5)
- PC54718 การประเมินผลโดยแฟ้มสะสมงาน 3(2-2-5)
- PC54719 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5)
- PC54720 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
- PC54721 การสัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
- PC54722 นโยบายการศึกษาและการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
- PC54723 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
- PC54724 กิจกรรมร่วมหลักสูตร 3(2-2-5)
- PC54725 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 3(2-2-5)
- PC54726 การสอนซ่อมเสริม 3(2-2-5)
- PC54727 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5)
- PC54728 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 3(2-2-5)
- PC54729 การสร้างสื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)
- PC54730 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5)
- PC54731 การสร้างแบบทดสอบ 3(2-2-5)
- PC54732 สถิติและการวิจัยสำหรับครู 3(2-2-5)
- PC54733 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู 3(2-2-5)
- PC54734 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 3(2-2-5)
- PC54735 จิตวิทยาวัยเด็ก 3(2-2-5)
- PC54736 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 3(2-2-5)
- PC54737 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5)
- PC54738 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5)
- PC54739 สัมมนาบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
- PC54740 กฎหมายการศึกษาไทย 3(2-2-5)
- PC54741 การประกันคุณภาพ 3(2-2-5)
- PC54742 นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5)

2.7 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (14 หน่วยกิต)
- PC54801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
- PC54802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
- PC54803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
- PC54804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

3.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
- 0000002 เลือกเสรี 3
- 0000003 เลือกเสรี 3


คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


กลุ่มภาษาและการสื่อสาร

หัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

GE54101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Thai for Communication

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟัง
เพื่อจับใจความสำคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
นำเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

GE54102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(2-2-5)
English for Study Skills

ศึกษาและพัฒนาทักษะการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข่าว โฆษณา
ประกาศ พยากรณ์อากาศ รายงาน กราฟ ตาราง ฯลฯ โดยใช้กลวิธีการอ่านที่หลากหลาย พัฒนาทักษะการฟังจากเนื้อหาต่างๆ และสามารถพูดหรือเขียนเพื่อแสดงความเข้าใจ ตลอดจนนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านหรือฟัง

GE54103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
English for Communication

ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางด้านทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ศึกษาบทอ่านที่คัดเลือกจากสื่อที่หลากหลาย ฝึกการใช้พจนานุกรม และสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อจริง ในการศึกษาค้นคว้า

GE54104 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
Basic Chinese 1

ศึกษาหลักและวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลางด้วยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่พินอิน)
การอ่านออกเสียงที่ถูกวิธีและเป็นมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานสลับกันระหว่างระบบสัทอักษรจีนกับตัวอักษรจีน ศึกษาวิวัฒนาการตัวอักษรจีน
ควบคู่กับวัฒนธรรมและประเพณีจีน นอกจากนี้ยังฝึกท่องจำบทสนทนาและอ่านข้อความสั้นๆ และเขียน
ประโยคพื้นฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง ไวยากรณ์พื้นฐาน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

GE54105 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 3(2-2-5)
Basic Chinese 2

ฝึกทักษะการใช้รูปแบบประโยคภาษาจีน ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น การลด การขยายรูป
ประโยคต่างๆ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สลับระหว่างระบบเสียงฮั่นอวี่พินอินกับ
ตัวอักษรจีน ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมจีน ตลอดจนฝึกสนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ในระดับสูงขึ้น โดยเนื้อหาต่อเนื่องจากภาษาจีนเบื้องต้น 1 และเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีนระดับ 1 (HSK1)

GE54106 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
Basic Japanese 1

ฝึกทักษะการฟัง การพูดออกเสียง การอ่าน และการเขียน ตัวอักษรฮิรากานะ และอักษร
คาตาคานะ สำนวนและรูปประโยคระดับเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

GE54107 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5)
Basic Japanese 2

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างบูรณาการ และศึกษาตัวอักษรคันจิประมาณ 30
ตัวอักษร สำนวนหลักไวยากรณ์ และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

GE54108 ภาษาพม่าเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
Basic Myanmar 1

ฝึกทักษะภาษาทั้ง 4 แบบ บูรณาการสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาพม่ามาก่อน
ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การ
แนะนำตัวเอง และผู้อื่น การบอกเวลา การซื้อขายของ นอกจากนี้ยังฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ และการเขียน
ประโยคพื้นฐาน

GE54109 ภาษาพม่าเบื้องต้น 2 3(2-2-5)

Basic Myanmar 2

ฝึกทักษะการใช้ประโยคภาษาพม่าที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น การลด การขยายรูปประโยค
ต่างๆ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ตลอดจนการฝึกสนทนาภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในระดับที่
สูงขึ้นโดยมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากภาษาพม่าเบื้องต้น 1

GE54110 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Korean Language

ฝึกทักษะภาษาทั้ง 4 แบบบูรณาการสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาเกาหลีมาก่อน
ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การบอกเวลา การซื้อขายของ นอกจากนี้ยังฝึกอ่านข้อความสั้นๆ และการเขียน
ประโยคพื้นฐาน

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

GE545201 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(2-2-5)
Ethics and Life Skills

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม
หลักจริยธรรมและหลักคุณธรรมตามปรัชญาพระพุทธศาสนา เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี การพัฒนา
ทักษะชีวิตด้านต่างๆ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมกระบวนการแสวงหาความรู้ และพัฒนาปัญญา
เพื่อการดำรงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

GE54202 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2(1-2-3)
Human Behavior and Self Development

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมด้านชีววิทยา
ด้านสังคมวิทยา ด้านจิตวิทยาและด้านจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและการ
เสริมสร้างทักษะชีวิต ทฤษฎีและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ ภาวะ
ผู้ตาม การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสุขในชีวิต

GE54203 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3)
Aesthetic Appreciation

ศึกษาศาสตร์ความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง
เพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดประสบการณ์ทางด้านความงาม เสริมสร้างรสนิยมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและพัฒนาให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


GE54204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 2(1-2-3)
Information Literacy Skill
ความหมาย ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริหาร กลยุทธ์
และทักษะการสืบค้นสารสนเทศประเภทต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อ
การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพ การมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

GE54301 เศรษฐกิจพอเพียง 2(1-2-3)
Sufficiency Economy

ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและหลักการทางเศรษฐศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
การนำองค์ความรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองและ
ชุมชน

GE54302 ภูมิปัญญาไทยและวิถีไทย 2(1-2-3)
Thai Wisdom and Thai Living

ศึกษาวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยที่ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปัญญาไทย ที่ส่งเสริมการ
ปรับตัวและดำเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย ระบบความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และแนวทางการ
อาศัยอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนโดยสันติ

GE54303 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
Human Being and Environment

ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิบัติภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อม นโยบายและมาตรการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการและแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

GE54304 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)

Laws in Daily Life

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์ และจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
ตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์
ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน อาทิเช่น หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งและ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมายให้
ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจำวัน

GE54305 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3)
ASEAN Studies

พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
ของอาเซียน สถานภาพ และบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการเข้าเป็น
ประเทศสมาชิกของอาเซียน ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศและกลุ่มประเทศอื่น บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะ
และวัฒนธรรมของพลเมืองอาเซียน การเตรียมความพร้อมของสังคมไทยในการเปิดเสรีทางการค้าใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

GE54306 สังคมไทยในโลกาภิวัตน์ 2(1-2-3)
Thai Society in Globalization

เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของสังคมไทย
ความสัมพันธ์ของสังคมไทยกับสังคมโลก การวิเคราะห์สถานการณ์โลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อ
ความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลก บทบาทองค์การและหน่วยงานที่
แก้ไขปัญหาในสังคมโลก เพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขของมวลมนุษยชาติ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GE54401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
Mathematics in Daily Life

คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์การเงิน สัดส่วน ร้อยละ การคำนวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ในการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชำระ สถิติเบื้องต้น และคณิตศาสตร์ประกันภัย

GE54402 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5)

Information Technology and Communication

ศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูล การทำรายงาน การสร้างตารางคำนวณ การนำเสนอ
ผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์

GE54403 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
Our World, Science and Technology

ศึกษาบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

GE54404 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
Thinking and Decision Making

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

GE54405 เคมีเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
Chemistry for Life

สารเคมีที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หน้าที่และประโยชน์ของสารอาหาร โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน เกลือแร่ น้ำ สารเคมีใช้ปรุงแต่งในอาหาร สารเคมีเพื่อการอุปโภคสารเคมีในครัวเรือน สารเคมีตกค้างในพืชผัก สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม การเฝ้าระวังป้องกัน และหลีกเลี่ยงอันตรายจากพิษภัยของสารเคมี

GE54406 ชีววิทยากับการดำรงชีวิต 3(2-2-5)
Biology for Life

กำเนิดชีวิต ร่างกายของเรา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพพันธุศาสตร์ใชีวิตประจำวัน ชีววิทยากับภูมิปัญญาท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

GE54407 สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)

Environment and Quality of Life
ความหมายและขอบเขตสิ่งแวดล้อม สมดุลธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม สาเหตุและผลกระทบของความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิต

GE54408 เกษตรเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
Agriculture for Life

ความหมายและความสำคัญของการเกษตรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน งานอดิเรกและอาชีพเสริมการปลูกพืชและการดูแลรักษา การขยายพันธุ์พืช การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ การถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

GE55409 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5)
Sports for Health Development

ศึกษาวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผู้เรียนสนใจ

GE54410 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(2-2-5)
Health Promotion

เรียนรู้ความสำคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การ
สร้างเสริมสุขภาพชีวิต อนามัยสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาหาร ยา และสมุนไพร ทักษะส่วนบุคคล และ
ทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักการออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกายและการ
ตรวจสอบสุขภาพ

GE54411 นันทนาการเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
Recreation for Life

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเป็นผู้นำนันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ สำหรับตนเอง ครอบครัวและสังคมคำอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู

PC54501 ความเป็นครู 3(2-2-5)
Self Actualization for Teachers

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความรัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน อดทน รับผิดชอบ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้นำทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์ ศรัทธาในวิชาชีพครู เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

PC54502 ภาษาไทยสำหรับครู 3(2-2-5)
Thai Language for Teachers
ศึกษาหลักการใช้ถ้อยคำ สำนวน โวหาร และมารยาทในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ฝึกฝนการเขียนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนคำร้อง คำชี้แจง อนุทิน ฯลฯ และศึกษาหลักและกลวิธีการพูดแบบต่าง ๆ โดยเน้นการฝึกพูดที่จะนำไปใช้ในวิชาชีพครู ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง การอ่าน สามารถสื่อสาร สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง

PC54503 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับครู 3(2-2-5)
Fundamental English for Teachers
ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอนและการนำเสนอ ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น โดยใช้สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้องสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้ถูกต้อง

PC54504 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
Information and Communication Technology for Teachers

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

PC54505 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Innovation, Technology and Information in Education

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ปัญหา ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุง นวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

PC54506 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
Psychology for Teachers

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการมนุษย์ พัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ศึกษาจิตวิทยาการศึกษาในการช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตาศักยภาพแห่งตน และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาและรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคต ตลอดจนศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาการแนะแนวการให้คำปรึกษา แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการส่งเสริมความถนัด ความสนใจของผู้เรียน
PC54507 เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Methodology and Techniques in Teaching

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถนำประมวลผลวิชามาจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคต ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียนและระดับการศึกษาเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่อ อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล

PC54508 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะมีความสามารถในการวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง สามารถวัดและประเมินผลในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้สอดคล้องกับระดับการศึกษาและผู้เรียน ตลอดจนนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตร เห็นคุณค่าของการใช้ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการศึกษา
PC54509 การบริหารการจัดการในห้องเรียน 3(2-2-5)
Classroom Management

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรการบริหารจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานเป็นทีม การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับระดับการศึกษาและผู้เรียน การศึกษาเพื่อชุมชน มีภาวะผู้นำสามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถประสานประโยชน์ และสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการบริหารจัดการ
PC54510 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Curriculum Development

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ความหมาย ความมุ่งหมายและความสำคัญของการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย การบริหารการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การศึกษาพิเศษความหมาย ความสำคัญของหลักสูตร ทฤษฎีของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ตัวชี้วัดชั้นปี ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย ประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการใช้หลักสูตร และสามารถจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียน
PC54511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Research

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยสถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยทางการศึกษา
PC54512 การบูรณาการการสอนและการออกแบบการสอน 3(2-2-5)
Integration of Instruction and Course Design

ความหมาย และความสำคัญของการบูรณาการ ประเภทของการบูรณาการ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการสอนแบบเรียนรวม หลักในการออกแบบการสอน การออกแบบการสอน บูรณาการแบบต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนโดยการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ

PC54515 การประเมินสภาพจริง 3(2-2-5)
Authentic Assessment

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินสภาพจริง การวางแผนการประเมินผล ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ ประเมินผลตามสภาพจริง การหาคุณภาพของการประเมินผลตามสภาพจริง การรายงานผลการประเมิน และการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคต นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และหลักสูตรเห็นคุณค่าของการใช้สารสนเทศ
จากการประเมิน
PC54516 การประเมินโครงการทางการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Project Evaluation

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด หลักการ และรูปแบบการประเมินโครงการแบบต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การวางแผนการประเมิน การกำหนดกรอบการประเมิน การสร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการประเมิน ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการประเมิน โครงการทางการศึกษา
PC54517 การวิจัยปฏิบัติการ 3(2-2-5)
Action Research

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การ
ฝึกปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาองค์กร การนำเสนอผลการวิจัยปฏิบัติการ การ
ค้นคว้างานวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา การเสนอโครงการวิจัยปฏิบัติการ

PC54519 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3(2-2-5)
English Language for Teachers

ฝึกอ่านข้อความ บทความภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง จากวารสารและบทคัดย่อเชิงวิชาการทางการศึกษา ฝึกเขียนสรุปความเป็นภาษาอังกฤษจากการอ่านเอกสารทางวิชาการ
PC54520 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 3(1-3-5)
Education and Community Development

ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชนเมืองและชนบททฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียนชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสำรวจปัญหาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน

PC54521 การสัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
Seminar of Comparative Education

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการศึกษาเปรียบเทียบ ปรัชญาการจัดการศึกษา รูปแบบและการใช้แนวคิดการจัดการศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป ในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวโน้มในการจัดการศึกษาของไทย

PC54722 นโยบายการศึกษาและการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Policy and Educational Adminitation

ความหมาย ขอบข่ายของนโยบายและแผนขององค์การที่จัดการศึกษา นโยบายการศึกษาระดับชาติ ระดับส่วนราชการ ระดับสถานศึกษา แนวการสร้างนโยบายการศึกษา การนำนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนการศึกษา หลักการบริหารการศึกษาในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ แนวทางการบริหารการศึกษา การกำกับติดตามประเมินผลการบริหารงาน ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารองค์การตามนโยบายการศึกษา

PC54524 กิจกรรมร่วมหลักสูตร 3(2-2-5)
Co-curriculum Activity

ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมร่วมหลักสูตร ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรม
ร่วมหลักสูตร การวางแผน การจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินงาน การพัฒนา การบริหารและการ
ประเมินผลกิจกรรมร่วมหลักสูตร การฝึกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมร่วมหลักสูตร
PC54525 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 3(2-2-5)
Classroom Management Techniques

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลต่อชั้นเรียนที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดสภาพแวดล้อมของชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา การเรียนรู้ และรายวิชาที่สอน การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนเทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีปัญหาเพื่อการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน การฝึกแก้ปัญหาผู้เรียน
PC54527 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Supervision

ความหมาย ความสำคัญ และความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบข่ายของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศก์ บทบาทของผู้บริหารต่อนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกัลยาณมิตรนิเทศ การนิเทศภายในการนำผลการนิเทศมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
PC54528 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 3(2-2-5)
Telecommunications and Distance Learning

แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสำหรับมวลชน การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษา
โดยผ่านระบบสื่อทางไกลในรูปแบบต่างๆ การใช้เครือข่ายสากล ในการจัดการศึกษาทางไกล ในการ
สืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเวบไซต์เพื่อการเรียนการสอน
การส่งและการดาวน์โหลดข้อมูลเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาทางไกล วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้
ในการจัดการศึกษาทางไกล การประเมินผลการจัดการศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
PC54529 การสร้างสื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)
Media Construction

ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน การสื่อความหมาย การวิเคราะห์
บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการเก็บรักษาสื่อ
การพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลสื่อ
การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนในอนาคต
PC54530 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Innovation

ความหมาย ความสำคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสร้างนวัตกรรมการศึกษาในท้องถิ่น การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา นำเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและรายวิชาที่สอน ทำการผลิตเพื่อนำไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข นวัตกรรมการศึกษาในอนาคต
PC54531 การสร้างแบบทดสอบ 3(2-2-5)
Test Construction

ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ และการสร้าง
แบบสอบมาตรฐาน การนำแบบทดสอบไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงแบบทดสอบ

PC54532 สถิติและการวิจัยสำหรับครู 3(2-2-5)
Statistics and Research for Teachers

สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย การจัดทำและเสนอเค้าโครงการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยและการวิจัยชั้นเรียน การประเมินผลการวิจัย การนำผลการวิจัย และการวิจัยชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
PC54533 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู 3(2-2-5)
Human Relations for Teachers

ความหมายและความสำคัญของครูและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู การนำความเข้าใจพื้นฐานพฤติกรรมของคนแต่ละช่วงวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการองค์ประกอบกระบวนการ และเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน
PC54535 จิตวิทยาวัยเด็ก 3(2-2-5)
Child Psychology

ความหมาย และความสำคัญของวัยเด็ก ประวัติการศึกษาเรื่องเด็ก เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาเด็ก การเริ่มชีวิตใหม่ของเด็ก พัฒนาการของวัยเด็กด้านต่าง ๆ ความต้องการและความสนใจของเด็ก ทฤษฎีพัฒนาการและการประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยเด็ก ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาวัยเด็ก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของวัยเด็ก
PC54537 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการ แนะแนวบริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนวคุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนวกลไก ความสำเร็จของการแนะแนว ธรรมชาติของบุคคลในวัยต่างๆ การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน

PC54538 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5)
Inclusive Education

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ และประเภทเด็กมีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน

PC54550 กฎหมายการศึกษาไทย 3(2-2-5)
Education Laws

ศึกษารัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญา แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ร.บ. ข่าวสารและข้อมูลทางราชการระเบียบเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนที่นำมาใช้กับการศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับการลา การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา การลงโทษนักเรียน วินัยของข้าราชการ จรรยาบรรณวิชาชีพ

PC54551 การประกันคุณภาพ 3(2-2-5)
Quality Assurance

แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็นมาของการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ (สมศ.) เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การสร้างมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพและทฤษฎีการประเมิน กรณีศึกษาการประกันคุณภาพสถานศึกษา

PC54552 นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5)
Innovation for School Management

การบริหารงานสถานศึกษาแนวใหม่ ได้แก่ การจัดการ 5 ส. การบริการแบบ SBMการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา การบริหารโครงการ การจัดทำโครงงาน การจัดระบบสารสนเทศ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนแนวใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร

PC54801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
Practicum I

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน บูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา และสามารถจัดทำโครงงานทางวิชาการ

PC54802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
Practicum II

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการฝึกทำแผนการเรียนรู้ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้ รวมทั้งศึกษา แยกแยะผู้เรียนด้านการวิเคราะห์วินิจฉัยผู้เรียน การปฏิบัติการสอนตั้งแต่การทำแผนการสอน ปฏิบัติการ ประเมินผล และปรับปรุงการเรียนการสอน และจัดทำโครงงานทางวิชาการ

PC54803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
Internship I

ปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะด้านในสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การสัมมนาทางการศึกษาระหว่างและภายหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยร่วมมือกับสถานศึกษา ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสะท้อนผลการสัมมนาไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

PC54804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
Internship II

ปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะด้านในสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การสัมมนาทางการศึกษาระหว่างและภายหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยร่วมมือกับสถานศึกษา ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสะท้อนผลการสัมมนาไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน

PR55601 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
Curriculum and Fundamental Education Management

ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร หลักสูตรแบบต่าง ๆ พื้นฐานในการจัดทำหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นการเลือกใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตร

PR55602 หลักภาษาไทย 2(2-2-2)
Grammar of Thai

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของหลักภาษาไทย ศึกษาลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง พยางค์ คำ วลี ประโยค ลักษณะประโยค หลักเกณฑ์การอ่านการเขียนคำไทย คำราชาศัพท์ คำสุภาพและสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความนิยมของสังคมไทย

PR55603 ดนตรีสำหรับครูประถมศึกษา 2(2-2-2)
Music for Elementary School Teachers

ศึกษาความหมาย และความสำคัญของดนตรี แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีบทเพลงบรรเลงและบทเพลงขับร้อง การจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติการเล่นเครื่องดนตรีและการขับร้องบทเพลง และการสอน

PR55604 นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา 2(2-2-2)
Drama for Elementary School Teachers

ศึกษาความหมาย และความสำคัญของนาฏศิลป์ ประเภทของนาฏศิลป์ นาฏยศิลป์การละครสำหรับเด็ก ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย การละเล่นพื้นเมือง และนาฏศิลป์ของชาติใกล้เคียงกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและการสอน

PR55605 ภาษาไทยสำหรับครูระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Thai Language for Primary School Teachers

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาษา แบบสร้างคำ กลุ่มคำประโยคและสำนวนในภาษาไทย ไตรยางค์ การผันอักษร การใช้ราชาศัพท์ และคำสุภาพในโอกาสต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ลักษณะภาษาไทย หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนคำไทย การอ่านทำนองเสนาะ การใช้พจนานุกรม ศึกษาหลักการ รายละเอียดและเนื้อหาภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

PR55606 การสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Thai at Primary School Level

ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรภาษาไทยระดับระดับประถมศึกษา คู่มือการสอนภาษาไทยหนังสือเรียน และหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย จุดประสงค์ของการอ่านภาษาไทยระดับประถมศึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนการสอนกิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนเสริมและซ่อมการเรียนภาษาไทย การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย การเตรียมการสอนและการปฏิบัติการสอน

PR55607 ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับประถมศึกษา 2(2-2-2)
English for Primary School Teachers

The aim of this course is to prepare teachers to teach English, using a communicative approach, at the Primary level. Grammatical structures found in Primary textbooks are practiced and studied in details. English sound problems,stress, intonation and phonetic symbols are analyzed and drilled

PR55608 การสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Social Study for Primary School Level

ศึกษาวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ การนำหลักการไปใช้ในห้องเรียน การเรียนรู้ภาษาของเด็ก การสอนทักษะทางภาษา การฝึกทักษะประกอบการสอนภาษาการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนกิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนเสริมและซ่อมการเรียนทางภาษา การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน

PR55609 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับครู 2(2-2-2)
Physical Science for Primary School Teachers

องค์ประกอบและสถานะของสสาร สมบัติและวัฏจักรของน้ำ แรงดันของน้ำส่วนประกอบและสมบัติของอากาศ แรงดันอากาศ ความชื้นของอากาศและเครื่องมือวัดส่วนประกอบและประโยชน์ของดิน หิน แร่ วิธีใช้และผลกระทบจากการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน ความร้อนและเครื่องใช้ที่ให้ความร้อน แสงและการมองเห็น เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแรงและเครื่องผ่อนแรง ระบบสุริยะจักรวาล ปรากฏการณ์ธรรมชาติทางดาราศาสตร์ และการศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าด้านอวกาศและเนื้อหาวิทยาศาสตร์กายภาพตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน

PR55610 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับครู 3(2-2-5)
Biological Science for Primary School Teachers

สมบัติของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของเซลล์ ระบบอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยเน้นพืชและสัตว์ส่วนประกอบของพืชการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ เน้นมลพิษทางน้ำและอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ และเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน

PR55611 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Science for Primary School Level

ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการสอนวิธีสอนวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ การเลือกการผลิตและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมการสอน การทำแผนการสอน การประเมินการสอนภาคปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติการสอน

PR55612 คณิตศาสตร์สำหรับครูระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Mathematics for Primary School Teachers

ระบบคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เซตเบื้องต้น ระบบเลขฐาน แนวคิด(concept) คณิตศาสตร์ตามเนื้อหาระดับประถมศึกษา ให้สมบูรณ์

PR55613 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Mathematics for Primary School Level

ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คู่มือครูคณิตศาสตร์หนังสือเรียน แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแนวการสอนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนและเกมคณิตศาสตร์ การศึกษาตัวแบบการสอนคณิตศาสตร์ การสร้างเจตคติที่ถูกต้องในการคิดเชิงตรรกะและการคำนวณ การนำความรู้ในเชิงคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน การวัดผลและการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์ การสอนเสริมและซ่อมการเรียน การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน

PR55614 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)
Physical Education for Elementary School Teachers

ศึกษาความหมายและประวัติความเป็นมาของพลศึกษา การเคลื่อนไหว การจัดโปรแกรมการบริหารกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เกมเบ็ดเตล็ด กิจกรรมเข้าจังหวะ ฝึกการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล และกรีฑาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา

PR55615 สังคมศึกษาสำหรับครูระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Social Study for Primary School Teachers

ศึกษาความหมาย และความสำคัญของสังคม องค์ประกอบของสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะและปัญหาของสังคมไทย การวิเคราะห์ปัญหาในสังคมไทย การป้องกันหรือแก้ปัญหาในสังคม การอ่านและการเขียนแผนที่ การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญของไทยในอดีต โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญของไทย ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและของโลก

PR55616 การสอนสังคมศึกษาระดับระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching Social Study for Primary School Level

ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรทักษะกระบวนการทางสังคม เทคนิควิธีสอนสังคมศึกษา การจัดกิจกรรมทางสังคมศึกษา การผลิต การเลือกและการใช้สื่อการวัดผลประเมินผล การเตรียมการสอน การทำแผนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอน

PR55617 ศิลปะสำหรับครูระดับประถมศึกษา 2(2-2-2)
Arts for Primary School Teachers

ความสำคัญของศิลปศึกษา พัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยวัยประถมศึกษาหลักการเขียนภาพและระบายสี การพิมพ์ภาพ ภาพปะติด การปั้นและแกะสลัก งานสาน ถักและทอ งานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์ หลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ การวิจารณ์ผลงานศิลปศึกษาของเด็ก

PR55618 งานช่างสำหรับครูระดับประถมศึกษา 2(2-2-2)
Carpentry for Primary School Teachers

ความสำคัญและความจำเป็นของงานช่าง หลักงานช่าง เครื่องมือและหลักการใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่าง งานช่างเบื้องต้นในบ้าน ได้แก่ งานอ่านและเขียนแบบอย่างง่าย งานไม้งานโลหะ งานปูนและงานไฟฟ้าในบ้าน

PR55619 งานเกษตรสำหรับครูระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Agriculture for Primary Teacher

ความหมายและความสำคัญของการเกษตร สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร การทำไร่นาสวนผสม หลักการปลูกพืช หลักการเลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์พืช เครื่องมือสำหรับการเกษตร หลักเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรในประเทศไทย หลักการถนอมผลิตผลเกษตรปฏิบัติการ การปลูกพืชโดยใช้ดินและไม่ใช้ดินขยายพันธุ์พืช สำรวจการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

PR55620 คอมพิวเตอร์สำหรับครูระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Computer in Primary Education

ศึกษาการนำคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในด้านต่าง ๆ การสร้างบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสร้างและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล และระบบมัลติมีเดีย การใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน

PR55621 โครงงานเพื่อการเรียนรู้ 2(2-2-2)
Project for Learning

ศึกษาหลักการ ความหมายและแนวคิดของการทำโครงงาน ขั้นตอนของการทำโครงงาน ทักษะและกระบวนการที่ใช้ในการทำโครงงาน ประเภทของโครงงาน การดำเนินการในการทำโครงงาน การจัดทำโครงงานที่สนใจ การนำเสนอและการประเมินผลโครงงาน

PR55622 สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)
Health Science for Elementary School Teachers

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของสุขศึกษา การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละวัย การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ทันตสุขภาพ พฤติกรรมและสุขอนามัยทางเพศ สารเสพติด อุบัติเหตุ และการป้องกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาหารและโภชนาการ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันโรค การใช้ยาและการดูแลตนเองเบื้องต้นและการสอนสุขศึกษาในระดับประถมศึกษา

PR55623 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5)
Introduction to Developmental Psychology

ศึกษาความหมายและความสำ คัญของพัฒนาการของมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา ศึกษาพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และความฉลาดของอารมณ์บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล

PR55624 การเรียนรู้ของเด็กพิเศษ 3(2-2-5)
Special Education Foundations

ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กพิเศษภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิดและนำผลงานการค้นคว้า มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน แล้วร่วมกันออกแบบและทดลองสอนหรือแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กพิเศษตามแนวทางที่ศึกษาค้นคว้า

PR55625 หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา 3(2-2-5)
Principles and concepts of elementary education

หลักการและแนวคิดการประถมศึกษา มุ่งหมาย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล แนวโน้มของการประถมศึกษา การจัดการศึกษาและพัฒนาโดยเน้นธรรมชาติของเด็กในระดับประถมศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา

PR55701 โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(2-2-5)
School Health Program

ความหมายของสุขภาพในโรงเรียน การศึกษาปัญหาสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน การสอนสุขศึกษาในโรงเรียนความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชนในการแก้ปัญหาสุขภาพและปัญหายาเสพติด

PR55702 การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 3(2-2-5)
Community Development

ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาชุมชน หลักและวิธีการดำเนินงานพัฒนาชุมชนผู้นำท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน อาชีพและวัฒนธรรมประเพณี เทคนิคและรูปแบบการประสานงานในชุมชน การจัดทำแผนชุมชน การจัดทำโครงการพัฒนาชุมชน

PR55703 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 3(2-2-5)
Appropriate Technology for Local Life

ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิตการเลือกใช้เทคโนโลยี การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในท้องถิ่น เพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ

PR55704 อาหารและยาในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
Food and Drug for Daily Life

ศึกษาพระราชบัญญัติอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่มพระราชบัญญัติยา ยาสมุนไพร ยาแผนโบรณรา ยาแผนปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย ยาชุด อันตรายจากการใช้ยา ข้อปฏิบัติในการใช้ยาเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวและแนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพ

PR55706 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3(2-2-5)
Development Efficient Learners

ความหมายและลักษณะของศักยภาพผู้เรียน องค์ประกอบในการพัฒนาศักยภาพ หลักการและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการเรียน ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะ การจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความขยันอดทน ประหยัดและอดออม การควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบและความมีวินัยในตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละและมุ่งมั่นพัฒนา การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา การติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ

PR55707 เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Techniques of Learning Network Construction

ความหมาย ความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างฐานข้อมูลความรู้ กระบวนการการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกความรู้ การจัดการความรู้ การจัดสร้างเครือข่าย การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ของเครือข่ายในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์

PR55801 การสัมมนาการประถมศึกษา 3(2-2-5)
Seminar in Primary Education

จุดมุ่งหมาย รูปแบบและกระบวนการของการสัมมนา บริบท สภาพปัญหา แนวทาง แก้ปัญหา แนวโน้ม กฎหมายการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา การดำเนินการจัดสัมมนาตั้งแต่การนำเสนอโครงการ จัดสาระความรู้ การเชิญวิทยากร การทำเอกสาร ดำเนินการสัมมนา ประเมินผลการสัมมนา จนกระทั่งถึงการนำผลการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา

PR55901 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 2(2-2-2)
Instruction for Thinking Process Development

ความหมาย ขอบข่าย กรอบความคิดของกระบวนการคิดทฤษฏีที่สัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาการคิด กระบวนการคิด เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิด รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด กิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดการวัดและประเมินผลการคิดการฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด

PR55902 เทคนิคการเล่านิทานและการใช้นิทานเพื่อการเรียนรู้ 2(2-2-2)
Story Telling Techniques and Utility of Stories for Learning

ความสำคัญและคุณค่าของนิทานที่มีต่อเด็ก หลักเกณฑ์การเลือกนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา กลวิธีการแต่งนิทาน การเตรียมการเล่านิทาน การใช้กิจกรรมประกอบการเล่านิทานรูปแบบของการใช้นิทานเพื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จากนิทาน

PR55903 สหกรณ์โรงเรียน 3(2-2-5)
Cooperative Principle and Practice

ความหมายของสหกรณ์ ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ สหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิพิเศษของสหกรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับหน่วยงานภาครัฐ การจัดตั้งสหกรณ์และระบบการจัดการสหกรณ์ประเภทต่างๆ สหกรณ์ในโรงเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น